DİLBİLGİSİ TERİMLERİ - GRAMMATISCHE BEGRIFFE

 

Sıfat Adjektiv
 -den hali Ablativ
Sıfat Çekimi Adjektivdeklination
Zarf, Belirteç Adverb
Zaman Zarfı (Belirteci) Temporal Adverb
 -i hali Akkusativ
Tanımlık Artikel
Belirli Tanımlık Bestimmte Artikel
Belirsiz Tanımlık Unbestimmte Artikel
 -e hali Dativ
Dişil Femininum
Soru Cümlesi Fragesatz
Dolaylı Soru Cümlesi Indirekte Fragesätze
 -in hali Genitiv
Cins Genus
Ana Cümle Hauptsatz
Yan Cümle Nebensatz
Nezaket Formu, Dilek Kipi Höflichkeitsform Konjunktiv II
Emir Kipi Imperativ
Mastar Infinitiv
Ters Çevirme, Devrik Cümle Inversion (Umkehrung)
Sıfatın Üstünlük Derecesi Komperativ
Birleşik Kelime Komposita
Fiil Çekimi Konjugation
Eril Maskulinum
Tarz Fiil Modalverb
Cansız, Yönsüz Neutral
İsim Nomen
Fiil İsimleştirmesi Nominalisieren von Verben
Yalın Hal Nominativ
Nesne, Obje Objekt
Ortaç Partizip II
Şahıs Zamirleri Personalpronomen
Çoğul Plural
İlgeç, Edat, Ön Takı Präposition
Şimdiki Zaman Präsens
Geçmiş Zaman Präteritum
di'li Geçmiş Zaman Perfekt
miş'li Geçmiş Zaman Plusquamperfekt
Zamir Pronomen
İyelik Zamiri Possesivpronomen
Soru Zamiri Fragepronomen
Dönüşlü Fiil Reflexive Verb
İlgi Cümlesi, Bağlaçlı Yan Cümle Relativsatz
Zayıf Fiil Schwache Verb
Tekil Singular
Kuvvetli Fiil Starke Verb
İsim, Ad Substantiv
Sıfatın En Üstünlük Derecesi Superlativ
Zaman ifadeleri Temporalangabe
Ayrılabilen Fiil Trennbare Verb
Ayrılamayan Fiil Untrennbare Verb
Fiil Verb
Yardımcı Fiil Hilfsverb
Fiil Çekimi Verbkonjugation
Geçmiş (Zaman) Vergangenheit
Karşılaştırma Cümlesi Vergleichswörter
Sözcük, Kelime Vokabel
Ünlü, Sesli Harf Vokal
Ünlü Değişimi Vokalwechsel
Değişken Edat Wechselpräposition

                                                                                          

 

 safi erbaş

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .